• Tổng quan GDP Việt Nam năm 2020 và 2021

      GDP là thước đo vĩ mô quan trọng của nền kinh tế một quốc gia vào một thời điểm nhất định. Đồng thời, thể hiện và phản ánh rõ ràng sự biến động của hàng hóa, dịch vụ theo thời gian. Dựa vào chỉ số GDP, Chính...

    TOP
    error: Content is protected !!