• Chu kỳ thị trường Bất động sản Việt Nam 30 năm qua

      Theo quy luật phổ biến, chu kỳ thị trường bất động sản thường diễn biến theo hình Sin bất đối xứng. Hơn 30 năm qua, thị trường trải qua các giai đoạn phát triển: tăng trưởng – ổn định – sốt nóng – đóng băng...

    TOP
    error: Content is protected !!